ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

ครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

Download  คลิก

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

คำนำ

ตรวจเอกสาร

อุปกรณ์และวิธีการ

ผล

สรุปและข้อเสนอแนะ

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ภาคผนวก