ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

 

การศึกษาปริมาณการให้น้ำ ของพื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนรัชชประภา

ด้วยแบบจำลอง InVEST

  

Download

1.บทคัดย่อ  2.สารบัญ  3.สารบัญตาราง  4.สารบัญภาพ  5.คำนำ  6.การตรวจเอกสาร

7.อุปกรณ์และวิธีการ  8.ผลและวิจารณ์  9.สรุปและข้อเสนอแนะ  10.เอกสารและสิ่งอ้างอิง  11.ภาคผนวก