ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวรในอุทยานแห่งชาติ

ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

   

Download

1.บทคัดย่อ

2.สารบัญ

3.สารบัญตาราง

4.สารบัญภาพ

5.คำนำ

6.ตรวจเอกสาร

7.อุปกรณ์และวิธีการ

8.ผลและวิจารณ์

9.สรุปและข้อเสนอแนะ

10.เอกสารและสิ่งอ้างอิง

11.ภาคผนวก