ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยวิธีศึกษาต้นทุนการเดินทางรายบุคคลและ

การประเมินความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีสมมติเหตุการณ์

อุทยานแห่งชาติเขาสก

Download คลิก

1.บทคัดย่อ

2.สารบัญ

3.สารบัญตาราง

4.สารบัญภาพ

5.คำนำและวัตถุประสงค์

6.ตรวจเอกสาร

7.อุปกรณ์และวิธีการ

8.ผลและวิจารณ์

9.สรุปและข้อเสนอแนะ

10.เอกสารและสิ่งอ้างอิง

11.ภาคผนวก