ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Center Suratthani
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า

บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

   

Download

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

คำนำ

ตรวจเอกสาร

อุปกรณ์และวิธีการ

ผลและวิจารณ์ 1

ผลและวิจารณ์ 2

สรุปและข้อเสนอแนะ

เอกสารและสิ่งอ้างอิง