ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและพื้้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
 2. วิจัยและพัฒนา ติดตามสถานภาพทรัพยากร พัฒนา กำกับดูแล วิเคราะห์ ประเมินทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้ันที่คุ้มครอง
 3. ส่งเสริม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ วางแผน ติดตามประเมินผล กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
 4. ดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองในพื้นที่กันชนและแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าต่างๆ
 5. สนับสนุน ถ่ายทอด ยกระดับทักษะในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุทยานแห่งชาติและพื้ันที่คุ้มครอง
 6. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมการจัดการพี้นที่คุ้มครองไปสู่การปฎิบัติ
 7. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหม้ายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามโปรแกรมพื้นที่คุ้มครอง
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใช้ประโยชน์และลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งเร่งรัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 9. สนับสนุนการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
 10. จำแนกระบุอุปสรรคทางนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนความรู้ที่ยังขาดแคลนอยู่และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำกลไกการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสร้างสรรค์แนะนำแนวทาง คู่มือ และกลยุทธ์  การดำเนินงาน
 11. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฎิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายโดย จะรับผิดชอบดำเนินการในกลุ่มอุทยานแห่งชาติทางบกภาคใต้ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่

 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
 2. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
 3. อุทยานแห่งชาติเขาสก
 4. อุทยานแห่งชาติคลองพนม
 5. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 6. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 7. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 9. อุทยานแห่งชาติสี่ขีด
 10. อุทยานแห่งชาติเขานัน
 11. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 12. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 13. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
 14. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
 15. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 16. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
 17. อุทยานแห่งชาติบางลาง
 18. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป