ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

รายงานการสำรวจสถานภาพทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแดงราม-เขาราหู

ท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Download