ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

สารบัญ

 

  

ชื่อไทย: พลองใบมัน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Melastomataceae

  

  

ชื่อไทย: พลองแก้มอ้น(พลองอิน)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pternandra caerulescens Jack

                                             

ชื่อไทย: พลองเหล็ก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Memecylon amplexicaule Roxb.

                                                   

ชื่อไทย: พลองหว้า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Memecylon pubescens (Cl.) King

                                                                       

ชื่อไทย: พลองใบใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์: Memecylon ovatum Sm.