ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

สารบัญ

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ORCHIDACEAE (วงศ์)

 

ชื่อไทย: เอื้องไร้ใบคิ้วม่วง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Taeniophyllum hasseltii Rchb.f.

 

ชื่อไทย: เอื้องสีลาน้อย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Tainia latifolia (Lindl.) Rchb. f.

 

ชื่อไทย: เอื้องสีลาปากลาย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Tainia penangiana Hook.f.

 

ชื่อไทย: รูหินี

ชื่อพฤกษศาสตร์: Thecostele alata (Roxb.) E.C.Parish & Rchb.f.

 

ชื่อไทย: กระสุนพระอินทร์

ชื่อพฤกษศาสตร์: Thelasis pygmaea (Griff.) Blume